skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anthropology-Based Computing: Putting the Human in Human-Computer Interaction

Brown, John N.A; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319244198 ; ISBN: 3319244191 ; E-ISBN: 9783319244211 ; E-ISBN: 3319244213 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24421-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...