skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer Analysis of Images and Patterns: 16th International Conference, CAIP 2015, Valletta, Malta, September 2-4, 2015 Proceedings, Part I

Azzopardi, George ;Petkov, Nicolai;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Azzopardi, George (Editor) ; Petkov, Nicolai (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319231914 ; ISBN: 331923191X ; E-ISBN: 9783319231921 ; E-ISBN: 3319231928 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23192-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...