skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Static Analysis: 24th International Symposium, SAS 2017, New York, NY, USA, August 30 – September 1, 2017, Proceedings

Ranzato, Francesco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ranzato, Francesco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319667058 ; ISBN: 331966705X ; E-ISBN: 9783319667065 ; E-ISBN: 3319667068 ; DOI: 10.1007/978-3-319-66706-5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...