skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Superlinear scaling for innovation in cities

Arbesman, Samuel ; Kleinberg, Jon M ; Strogatz, Steven H

Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, January 2009, Vol.79(1 Pt 2), pp.016115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-3755 ; PMID: 19257115 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...