skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Benchmarking Collaborative Networks: A Key to SME Competitiveness

Rostek, Katarzyna

Contributions to Management Science

ISBN: 9783319167350 ; ISBN: 3319167359 ; E-ISBN: 9783319167367 ; E-ISBN: 3319167367 ; DOI: 10.1007/978-3-319-16736-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...