skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Impact of Pen and Touch Technology on Education

Hammond, Tracy ;Valentine, Stephanie ;Adler, Aaron ;Payton, Mark;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Cao, Xiang (Editor) ; Gonzalez Calleros, Juan (Editor) ; Hammond, Tracy (Editor) ; Valentine, Stephanie (Editor) ; Adler, Aaron (Editor) ; Payton, Mark (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319155937 ; ISBN: 3319155938 ; E-ISBN: 9783319155944 ; E-ISBN: 3319155946 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15594-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...