skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling Decisions for Artificial Intelligence: 11th International Conference, MDAI 2014, Tokyo, Japan, October 29-31, 2014. Proceedings

Torra, Vicenç ;Narukawa, Yasuo ;Endo, Yasunori;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Torra, Vicenç (Editor) ; Narukawa, Yasuo (Editor) ; Endo, Yasunori (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319120539 ; ISBN: 3319120530 ; E-ISBN: 9783319120546 ; E-ISBN: 3319120549 ; DOI: 10.1007/978-3-319-12054-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...