skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usability Evaluation of User Interfaces Generated with a Model-Driven Architecture Tool

Abrahão, Silvia ; Iborra, Emilio ; Vanderdonckt, Jean; Law, Effie Lai-Chong (Editor) ; Hvannberg, Ebba Thora (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor)

Human-Computer Interaction Series, Maturing Usability: Quality in Software, Interaction and Value, pp.3-32

ISBN: 9781846289408 ; ISBN: 1846289408 ; E-ISBN: 9781846289415 ; E-ISBN: 1846289416 ; DOI: 10.1007/978-1-84628-941-5_1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...