skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pursuit of “X-Ray Vision” for Augmented Reality

Livingston, Mark A ; Dey, Arindam ; Sandor, Christian ; Thomas, Bruce H; Huang, Weidong (Editor) ; Alem, Leila (Editor)

Human Factors in Augmented Reality Environments, pp.67-107

ISBN: 9781461442042 ; ISBN: 1461442044 ; E-ISBN: 9781461442059 ; E-ISBN: 1461442052 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-4205-9_4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...