skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding Learning in Virtual Worlds

Childs, Mark.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Childs, Mark (Editor) ; Peachey, Anna (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447153696 ; ISBN: 1447153693 ; E-ISBN: 9781447153702 ; E-ISBN: 1447153707 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5370-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...