skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Formal Description of Multimodal Interaction Techniques for Immersive Virtual Reality Applications

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Bastide, Rémi ; Schyn, Amélie ; Winckler, Marco ; Nedel, Luciana P ; Freitas, Carla M.D.S

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction - INTERACT 2005: IFIP TC13 International Conference, Rome, Italy, September 12-16, 2005. Proceedings, pp.170-183

ISBN: 9783540289432 ; ISBN: 3540289437 ; DOI: 10.1007/11555261_17

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...