skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and Function in Cilia and Flagella / Trichocystes, Corps Trichocystoïdes, Cnidocystes et Colloblastes

Satir, Peter ; Hovasse, Raymond; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709157787 ; ISBN: 3709157781 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5778-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...