skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Methods and Tools for Computer Integrated Manufacturing: Advanced CREST Course on Computer Integrated Manufacturing (CIM 83) Karlsruhe, Germany, September 5 to 16, 1983

Rembold, U ; Dillmann, R; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540388456 ; ISBN: 3540388451 ; DOI: 10.1007/BFb0014770

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...