skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dialogue and Technology: Art and Knowledge

Göranzon, Bo ; Florin, Magnus; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

The Springer Series on Artificial Intelligence and Society,

ISBN: 9781447117315 ; ISBN: 144711731X ; DOI: 10.1007/978-1-4471-1731-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...