skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large-Scale Scientific Computing: 7th International Conference, LSSC 2009, Sozopol, Bulgaria, June 4-8, 2009. Revised Papers

Lirkov, Ivan ; Margenov, Svetozar ; Waśniewski, Jerzy

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-12534-8 ; E-ISBN: 978-3-642-12535-5 ; DOI: 10.1007/978-3-642-12535-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...