skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

End User Development

Lieberman, Henry ;Paternó, Fabio ;Wulf, Volker;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Lieberman, Henry (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Wulf, Volker (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781402042201 ; ISBN: 1402042205 ; E-ISBN: 9781402053863 ; E-ISBN: 140205386X ; DOI: 10.1007/1-4020-5386-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...