skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetics and Epigenetics in Major Psychiatric Disorders

Abdolmaleky, Hamid ; Thiagalingam, Sam ; Wilcox, Marsha

American Journal of Pharmacogenomics, 2005, Vol.5(3), pp.149-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1175-2203 ; DOI: 10.2165/00129785-200505030-00002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...