skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are the expected benefits of requirements reuse hampered by distance? An experiment

Carrillo de Gea, Juan ; Nicolás, Joaquín ; Fernández-Alemán, José ; Toval, Ambrosio ; Idri, Ali

SpringerPlus, 2016, Vol.5(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2193-1801 ; DOI: 10.1186/s40064-016-3782-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...