skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Classifying 3D objects in LiDAR point clouds with a back-propagation neural network

Song, Wei ; Zou, Shuanghui ; Tian, Yifei ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun

Human-centric Computing and Information Sciences, 2018, Vol.8(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-1962 ; DOI: 10.1186/s13673-018-0152-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...