skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed video coding supporting hierarchical GOP structures with transmitted motion vectors

Min, Kyung-Yeon ; Lim, Woong ; Nam, Junghak ; Sim, Donggyu ; Bajić, Ivan

EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2015, Vol.2015(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-5281 ; DOI: 10.1186/s13640-015-0068-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...