skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Physical layer metrics for vertical handover toward OFDM-based networks

Oularbi, Mohamed ; Socheleau, Francois-Xavier ; Houcke, Sebastien ; Aïssa-El-Bey, Abdeldjalil

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2011, Vol.2011(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/1687-1499-2011-93

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...