skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Final state interaction effects in the B + → D + K 0 decay

Mehraban, H. ; Borhani, M. ; Asadi, A.

JETP Letters, 2014, Vol.100(5), pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3640 ; E-ISSN: 1090-6487 ; DOI: 10.1134/S002136401417010X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...