skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ţiganii și tătarii cu statut de dependenţă din Ţara Moldovei în secolele XIV–XV: izvoare și istoriografie

Oprea, Ecaterina

Revista de Etnologie şi Culturologie, 2016, Vol.XX(2), pp.115-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-2049 ; E-ISSN: 2537-6152

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...