skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Digitally connected, socially disconnected: The effects of relying on technology rather than other people

Kushlev, Kostadin ; Proulx, Jason D.E. ; Dunn, Elizabeth W.

Computers in Human Behavior, November 2017, Vol.76, pp.68-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...