skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Because Effort Matters!

Zickert, Frank ; Beck, Roman

Business & Information Systems Engineering, 2010, Vol.2(3), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-010-0103-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...