skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gleeble experiments concerning dendrite re-melting and its role in microstructural evolution in spray formed high-alloy metals

Zhang, Yong ; Liu, Na ; Li, Zhou ; Zhang, Guoqing ; Yuan, Hua ; Xu, Wenyong ; Gao, Zhengjiang ; Mi, Jiawei

Rare Metals, 2011, Vol.30(Supplement 1), pp.401-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1007/s12598-011-0312-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...