skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A politico-economic model of aging, technology adoption and growth

Lancia, Francesco ; Prarolo, Giovanni

Journal of Population Economics, 2012, Vol.25(3), pp.989-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/s00148-011-0364-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...