skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cell‐to‐Cell Communication of Neurons Is Impaired by Metals

Carpenter, D. O. ; Hussain, R. J.

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, December 2002, Vol.33(12), pp.756-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-5137 ; E-ISSN: 1521-4052 ; DOI: 10.1002/mawe.200290007

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...