skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A DISTRIBUTED COOPERATIVE MULTICAST SCHEDULING STRATEGY IN IEEE 802.11 NETWORKS

Song ; Liubin ; Xu ; Youyun ; Xie ; Wei ; Yu ; Jiang

电子科学学刊:英文版 - Journal of Electronics, 2011, Vol.28(03), pp.334-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0217-9822

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...