skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

STEP-NC-based machining architecture applied to industrial robots

Toquica, Juan ; Zivanovic, Sasa ; Bonnard, Renan ; Rodriguez, Efrain ; Alvares, Alberto ; Ferreira, João

Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2019, Vol.41(8), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-5878 ; E-ISSN: 1806-3691 ; DOI: 10.1007/s40430-019-1811-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...