skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Bit-Encoding Based New Data Structure for Time and Memory Efficient Handling of Spike Times in an Electrophysiological Setup

Ljungquist, Bengt ; Petersson, Per ; Johansson, Anders ; Schouenborg, Jens ; Garwicz, Martin

Neuroinformatics, 2018, Vol.16(2), pp.217-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-2791 ; E-ISSN: 1559-0089 ; DOI: 10.1007/s12021-018-9367-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...