skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Ethics of Smart Stadia: A Stakeholder Analysis of the Croke Park Project

O’Brolcháin, Fiachra ; Colle, Simone ; Gordijn, Bert

Science and Engineering Ethics, 2019, Vol.25(3), pp.737-769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-3452 ; E-ISSN: 1471-5546 ; DOI: 10.1007/s11948-018-0033-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...