skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Destined High-Pressure Torsion on the Structure and Mechanical Properties of Rare Earth-Based Metallic Glasses

Zhao, W. ; Cheng, H. ; Jiang, X. ; Wu, M. ; Li, G.

Metallurgical and Materials Transactions A, 2018, Vol.49(3), pp.842-847 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-017-4463-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...