skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution of heavy metals in soils of Port Harcourt and its environs, Niger Delta, Nigeria

Odigi, Minapuye ; Ukren, Lucky ; Nwankwoala, Hycienth

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(4), pp.415-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0527-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...