skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research agenda for understanding transboundary ecosystem changes and eco-security in Southwestern China

Liu, Jiang ; He, Daming

Journal of Mountain Science, 2006, Vol.3(1), pp.81-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6316 ; DOI: 10.1007/s11629-006-0081-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...