skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Missed Doses of Venous Thromboembolism (VTE) Prophylaxis at Community Hospitals: Cause for Alarm

Lau, Brandyn ; Streiff, Michael ; Kraus, Peggy ; Hobson, Deborah ; Shaffer, Dauryne ; Aboagye, Jonathan ; Pronovost, Peter ; Haut, Elliott

Journal of General Internal Medicine, 2018, Vol.33(1), pp.19-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-017-4203-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...