skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implementation Science Workshop: Primary Care-Based Multidisciplinary Readmission Prevention Program

Cavanaugh, Jamie ; Jones, Christine ; Embree, Genevieve ; Tsai, Katy ; Miller, Thomas ; Shilliday, Betsy ; McGuirt, Brooke ; Roche, Robin ; Pignone, Michael ; DeWalt, Darren ; Ratner, Shana

Journal of General Internal Medicine, 2014, Vol.29(5), pp.798-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-014-2819-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...