skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Asymptotic Analysis in a Gas-Solid Combustion Model with Pattern Formation

Brauner, Claude-Michel ; Hu, Lina ; Lorenzi, Luca

Chinese Annals of Mathematics, Series B, 2013, Vol.34(1), pp.65-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-9599 ; E-ISSN: 1860-6261 ; DOI: 10.1007/s11401-012-0758-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...