skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of sampling scheme in the survey of atmospheric deposition of heavy metals in Albania by using moss biomonitoring

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Bekteshi, Lirim ; Stafilov, Trajce ; Frontasyeva, Marina ; Harmens, Harry

Environmental Science and Pollution Research, 2015, Vol.22(3), pp.2258-2271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-014-3417-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...