skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterisation, Availability, and Risk Assessment of the Metals in Sediment after Aging

Velimirović, Milica ; Prica, Miljana ; Dalmacija, Božo ; Rončević, Srđan ; Dalmacija, Milena ; Bečelić, Milena ; Tričković, Jelena

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.214(1), pp.219-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-010-0418-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...