skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bisphenol A Adsorption Onto Metals Oxides and Organic Materials in the Natural Surface Coatings Samples (NSCSs) and Surficial Sediments (SSs): Inhibition for the Importance of Mn Oxides

Li, Yu ; Li, Na ; Chen, Dan ; Wang, Xiaoli ; Xu, Zili ; Dong, Deming

Water, Air, and Soil Pollution, 2009, Vol.196(1), pp.41-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9756-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...