skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fate of 1-(1',4'-cyclohexadienyl)-2-methylaminopropane (CMP) in soil: Route-specific by-product in the clandestine manufacture of methamphetamine

Pal, Raktim ; Megharaj, Mallavarapu ; Kirkbride, K. Paul ; Naidu, Ravi

The Science of the Total Environment, Feb 1, 2012, Vol.416, p.394(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...