skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Photosynthesis and ultrastructure of photosynthetic apparatus in tomato leaves under elevated temperature

Zhang, J. ; Jiang, X. ; Li, T. ; Cao, X.

Photosynthetica, 2014, Vol.52(3), pp.430-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-3604 ; E-ISSN: 1573-9058 ; DOI: 10.1007/s11099-014-0051-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...