skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probabilistic Estimates of Number of Undiscovered Deposits and Their Total Tonnages in Permissive Tracts Using Deposit Densities

Singer, Donald ; Kouda, Ryoichi

Natural Resources Research, 2011, Vol.20(2), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-7439 ; E-ISSN: 1573-8981 ; DOI: 10.1007/s11053-011-9137-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...