skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tangible User Interfaces and Contrasting Cases as a Preparation for Future Learning

Schneider, Bertrand ; Blikstein, Paulo

Journal of Science Education and Technology, 2018, Vol.27(4), pp.369-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-0145 ; E-ISSN: 1573-1839 ; DOI: 10.1007/s10956-018-9730-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...