skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A knowledge-based approach to user interface adaptation from preferences and for special needs

Loitsch, Claudia ; Weber, Gerhard ; Kaklanis, Nikolaos ; Votis, Konstantinos ; Tzovaras, Dimitrios

User Modeling and User-Adapted Interaction, 2017, Vol.27(3), pp.445-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-1868 ; E-ISSN: 1573-1391 ; DOI: 10.1007/s11257-017-9196-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...