skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetic flowmeter of molten metals

Velt, I. ; Mikhailova, Yu.

Measurement Techniques, 2013, Vol.56(3), pp.283-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0543-1972 ; E-ISSN: 1573-8906 ; DOI: 10.1007/s11018-013-0196-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...