skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinician Reasoning in the Use of Cultural Formulation to Resolve Uncertainty in the Diagnosis of Psychosis

Adeponle, Ademola ; Groleau, Danielle ; Kirmayer, Laurence

Culture, Medicine, and Psychiatry, 2015, Vol.39(1), pp.16-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-005X ; E-ISSN: 1573-076X ; DOI: 10.1007/s11013-014-9408-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...