skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interaction and fractionation of added cadmium in some typical soils of the Danubian Lowland

Čipáková, Andrea ; Hiller, Edgar ; Lichner, Ľubomír

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2011, Vol.287(1), pp.157-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0236-5731 ; E-ISSN: 1588-2780 ; DOI: 10.1007/s10967-010-0667-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...