skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Peer Selection and Socialization in Adolescent Depression: The Role of School Transitions

Goodwin, Natalie ; Mrug, Sylvie ; Borch, Casey ; Cillessen, Antonius

Journal of Youth and Adolescence, 2012, Vol.41(3), pp.320-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-011-9723-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...